Nieuws

In Nederland zijn hulpverleners verplicht om te werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit geldt ook voor ambulancemedewerkers. Sinds kort is het bij de RAV Gooi en Vechtstreek mogelijk om een dergelijke melding te doen via het digitale ritformulier. De ambulancemedewerker doorloopt hiervoor een aparte module waarin een aantal vragen worden gesteld. De melding wordt vervolgens digitaal doorgestuurd naar de aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld van de RAV. Zij beoordelen vervolgens of er een zorgmelding bij Veilig Thuis wordt gedaan.

Het doen van een melding
Als een ambulanceteam zich zorgen maakt over een situatie, melden zij (bij voorkeur) de betrokkenen bij de hulpverlening dat zij een zorgmelding doen bij Veilig Thuis. Mocht dit niet zijn meegedeeld dan ontvangen de betrokkenen hierover een brief thuis. Er kunnen verschillende redenen zijn voor een zorgmelding. Maar deze hebben altijd te maken met een onveilige situatie in de directe leefomgeving van een kind, volwassene of een oudere, die het welzijn en de gezondheid kan bedreigen. Denk bijvoorbeeld aan een vermoeden van psychische of lichamelijke mishandeling van kinderen of ouderen of van geweld tussen (ex-)partners.

Wat doet Veilig Thuis?
Na het ontvangen van de zorgmelding neemt een medewerker van Veilig Thuis contact met betrokkenen op om de zorgen te bespreken en te beoordelen of hulp noodzakelijk is, en zo ja welke. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals. De medewerkers van Veilig Thuis bieden een helpende hand, doorbreken onveilige situaties en zetten mensen in beweging.

Contactgegevens Veilig Thuis
Als u ernstige zorgen hebt, zich zorgen maakt of als er sprake van een crisis, neem dan contact op met Veilig Thuis. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar. Het (gratis) telefoonnummer is: 0800-2000. Na het inspreken van uw woonplaats wordt u doorverbonden met de dichtstbijzijnde organisatie. Ook vindt u veel informatie op de website www.vooreenveiligthuis.nl.

Het digitale jaarverslag 2017 van de RAV Gooi en Vechtstreek is verschenen. Enkele highlights uit ons jaarverslag:

Akkoord nieuwbouw
In oktober 2017 werd een akkoord bereikt over de nieuwbouw van de ambulancepost en het hoofdkantoor van de RAV in Hilversum. De nieuwe post wordt ruimer dan het huidige gebouw en biedt ruimte aan 40 medewerkers en de stalling van 8 ambulances. In maart 2018 is de bouw gestart en naar verwachting in december 2018 vindt de oplevering plaats.

Samenwerking RAV Flevoland
Op 20 december 2017 werd de samenwerkingsovereenkomst tussen de RAV Gooi en Vechtstreek en de RAV Flevoland getekend. Per 1 januari 2018 is René Ton directeur van beide ambulancediensten. Door een intensieve samenwerking aan te gaan, bundelen we onze krachten en bereiden we ons voor op de toekomst.

NEN 7510
Als derde ambulancedienst én tweede meldkamer in Nederland werd de RAV Gooi en Vechtstreek na een geslaagde audit in maart 2017 gecertificeerd voor NEN 7510, een norm voor informatiebeveiliging. Met dit certificaat bewijst de RAV dat haar medewerkers op een verantwoorde wijze omgaan met gevoelige, patiëntgerelateerde informatie.

Voor het volledige jaarverslag zie:

Jaarverslag RAV Gooi en Vechtstreek 2017

In april is gestart met de bouw van de nieuwe ambulancepost en hoofdkantoor van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Gooi en Vechtstreek in Hilversum. De nieuwbouw van de RAV maakt onderdeel uit van het Plan Monnikenberg te Hilversum.

De RAV is sinds 1996 gevestigd op het terrein van het Tergooi ziekenhuis in Hilversum. Een aantal jaar geleden heeft Tergooi aangegeven dat de huidige post van de RAV moet wijken voor de nieuwbouw van het ziekenhuis. De nieuwe ambulancepost is ontworpen door architectenbureau Wiegerinck en komt te staan aan de zijde van de Soestdijkerstraatweg. Een belangrijke voorwaarde bij het ontwerp was dat het gebouw helder en licht van binnen moest zijn en dat het in de natuurlijke omgeving van de Monnikenberg moest passen.

Het nieuwe gebouw wordt groter dan het huidige pand en heeft plek voor 8 ambulances. De extra ruimte is nodig vanwege het samenwerkingsverband dat de RAV Gooi en Vechtstreek per 1 januari 2018 is aangegaan met de RAV Flevoland. Op de begane grond bevindt zich de ambulancepost met een kleedruimte, garage en een verblijfruimte voor de ambulancemedewerkers. Boven is het kantoordeel met een vergaderruimte, een instructielokaal en werkplekken voor de directie en de staf- en ondersteunende diensten.

De RAV verzorgt de ambulancehulpverlening in de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren.  De ambulancehulpverlening wordt vanuit drie ambulanceposten verzorgd te weten in Hilversum, Blaricum en Weesp.

      

Vanaf 1 januari 2018 kunnen verbruikskosten van een Automatische Externe Defibrillator (AED) na een reanimatie vergoed worden. De minister van VWS heeft hiervoor budget beschikbaar gesteld. Deze regeling is bedoeld om het verbruik van AED’s zo laagdrempelig mogelijk te maken. Dat is heel belangrijk want elke AED-inzet is immers gericht op levensreddend handelen.

Tot nu toe konden organisaties die geen zorgaanbieder zijn, zoals supermarkten of sportverenigingen, de kosten voor het gebruik van deze AED’s alleen via de zorgverzekering van de patiënt verhalen. Dat gebeurde vaak niet, omdat dit lastig is. Vanaf 2018 kunnen deze organisaties de kosten voor de directe inzet van AED’s vergoed krijgen via de Regionale Ambulancevoorziening.

Belangrijke informatie

 • De regelgeving gaat in op 1 januari 2018.
 • De mogelijkheid tot declareren staat open voor elke niet WMG-zorgaanbieder.
 • Declaratie kan plaatsvinden bij de RAV in de regio waar de AED-inzet heeft plaatsgevonden.

Voorwaarde voor vergoeding is:

 • Zorg kan alleen in rekening worden gebracht als het ook daadwerkelijk geleverd is. Het verbruik dient derhalve gekoppeld te zijn aan het daadwerkelijke gebruik van een AED bij een reanimatie.

De volgende kosten kunnen worden gedeclareerd, met een maximum van 1 exemplaar/set per reanimatie.

 • Elektroden (pads)
 • Uitlezen van AED
 • Batterij wordt alleen vergoed indien verbruik daadwerkelijk gekoppeld is aan de betreffende reanimatie (zoals wanneer de batterij iedere keer na inzet van de AED vervangen moet worden)
 • Gebruiksklaar maken van de AED

NIET in aanmerking voor vergoeding komen:

 • Verbruiksartikelen die over datum zijn.
 • Verbruiksartikelen die periodiek vervangen moeten worden (zoals batterij).
 • Overige reguliere, eventueel terugkerende, kosten.
 • Alle kosten die van toeppassing zijn op AED’s die NIET zijn ingezet voor daadwerkelijke zorg aan de patiënt. Hieronder vallen (onder andere) controlekosten op basis van informatieberichten van het reanimatieoproepsysteem (Hartslagnu).

De RAV Gooi en Vechtstreek behoudt zich te allen tijde het recht voor om ten onrechte gedeclareerde kosten terug te vorderen op de declarant.

Declaratie
Indien u een declaratie wil indienen (na 1 januari 2018) kan dit per email. De declaratie dient de volgende informatie te bevatten:

 • naam, adres en woonplaats van de declarant
 • banknummer van de declarant
 • datum declaratie
 • adres of locatie van de reanimatie waarvoor de AED is ingezet (géén naam patiënt)
 • datum van de reanimatie waarvoor de AED is ingezet
 • omschrijving van de gedeclareerde kosten
 • gedeclareerd bedrag
 • een kopie van de door u betaalde kosten van vervanging

U kunt uw declaratie mailen naar: info@ravgooi.nl

De ambulancediensten van de GGD Flevoland en de Regio Gooi en Vechtstreek gaan een intensieve samenwerking aan en staan vanaf januari 2018 onder één directeur. Ook management en staf van beide RAV’s worden samengevoegd. Deze samenwerking maakt de ambulancediensten robuuster.

De samenwerking tussen beide ambulancediensten bestaat al langer. Begin 2017 besloten de GGD Flevoland en de Regio Gooi en Vechtstreek tot integratie van staf en management. René Ton, directeur van de beide Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV): “Beide ambulancediensten staan er goed voor: patiënten zijn uiterst tevreden over onze zorg, financieel gaat het goed en we hebben uitstekende hulpverleners en middelen. Alleen zijn het allebei relatief kleine organisaties met een kleine overhead voor bijvoorbeeld dienstroosters, kwaliteit, beleid, opleidingen, ICT en inkoop. Met de gebundelde menskracht staat die overhead veel steviger en hebben we bovendien capaciteit voor innovaties, onderzoek en ontwikkeling.”

Ton ziet het samengaan tussen Flevoland en Gooi en Vechtstreek met vertrouwen tegemoet: “We groeien al een flinke periode heel natuurlijk naar elkaar toe. Veel onderdelen zijn al geïntegreerd. Het vertrouwen tussen de partijen is groot. Deze samenwerking geeft vooral energie en kansen. We willen onze patiënten ook in de toekomst de beste zorg bieden en deze samenwerking is daarvoor gewoon nodig.”

De ambulancediensten beschikken samen over twee meldkamers, ca. 30 ambulances, verspreid over 9 standplaatsen en ruim 200 medewerkers.

Bijschrift foto: Ondertekening samenwerkingsovereenkomst in Almere op 20 december. V.l.n.r.: Igor Meuwese (algemeen directeur Regio Gooi en Vechtstreek), Joan de Zwart-Bloch (burgemeester Blaricum), René Ton (directeur RAV Gooi en Vechtstreek en Flevoland), Hennie Bogaards-Simonse (wethouder Noordoostpolder), Cees Verdam (directeur GGD Flevoland)

De RAV Gooi en Vechtstreek wil reageren op de berichten die gisteren zijn verschenen in diverse media over een mogelijke sluiting van de ambulancepost in Blaricum per 1 januari aanstaande en een verhuizing van de post naar Hilversum. Deze informatie is onjuist.

In 2018 wordt gestart met de bouw van een nieuwe ambulancepost en hoofdkantoor op het terrein van Tergooi Hilversum. Het huidige pand moet namelijk wijken voor de nieuwbouw van het ziekenhuis. De ambulancepost in Blaricum bevindt zich op het terrein van Tergooi Blaricum en is niet in eigendom van de RAV. Het huurcontract dat de RAV heeft afgesloten met Tergooi voor de post loopt medio 2020 af. Afhankelijk van de ontwikkelingen rond Tergooi Blaricum beraden wij ons over een nieuwbouwlocatie nabij de huidige locatie. Er is dus geen sprake van dat de ambulancepost hier verdwijnt.

Spreiding ambulanceposten
De RAV beschikt over drie ambulanceposten in de regio, te weten in Hilversum, Blaricum en Weesp. Deze verdeling is gebaseerd op het landelijk Referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg dat is opgesteld door het RIVM in opdracht van het ministerie van VWS. Dit kader definieert het aantal ambulances waarmee de ambulancezorg in Nederland kan worden uitgevoerd, gegeven een aantal randvoorwaarden, zoals de tijd na een melding waarbinnen een ambulance ter plaatse moet zijn (binnen 15 minuten bij spoedvervoer) en de spreiding van de standplaatsen.

Vanaf 2 oktober aanstaande rijdt de zorgambulance in onze regio. Deze ambulance rijdt geplande ritten van en naar het ziekenhuis of tussen ziekenhuizen waarbij geen acute medische zorg nodig is. Bij planbaar vervoer is vooraf een afspraak gemaakt voor de patiënt, bijvoorbeeld voor een behandeling of onderzoek of voor een overplaatsing. Het vervoerscomfort van de patiënt en eventuele familie staat bij de zorgambulance centraal.

De zorgambulance is kleiner dan de reguliere ambulance, want deze hoeft minder medische apparatuur aan boord te hebben. Nieuw op deze ambulance is de elektrische brancard. Met één druk op de knop kan de patiënt hiermee omhoog en omlaag gebracht worden en dit scheelt veel tilwerk voor het ambulancepersoneel. In de komende jaren zullen, gefaseerd, alle ambulances voorzien worden van deze elektrische brancards.

Op de zorgambulance zit een team bestaande uit een ambulancechauffeur en een zorgambulanceverpleegkundige. De zorgambulance wordt specifiek ingezet voor gepland vervoer. Dit brengt grote voordelen voor de patiënt met zich mee. Zo wordt er zorg op maat geleverd, kan de chauffeur extra comfortabel rijden en kan het vervoer ingepland worden zodat de patiënt niet hoeft te wachten. Ook is er plek voor een familielid of mantelzorger om met de patiënt mee te reizen.

De dienstverlening van de Regionale Ambulancevoorziening Gooi en Vechtstreek is met de komst van de zorgambulance weer verder geoptimaliseerd.

Op de foto: René Ton (r.), directeur van RAV Gooi en Vechtstreek, en Hans Wesdijk, ambulancechauffeur en wagenparkbeheerder, voor de nieuwe zorgambulance

Het Regionaal Ambulance Plan 2017-2020 is verschenen. Het RAP is gezamenlijk door de RAV Gooi en Vechtstreek en RAV Flevoland opgesteld. Het RAP is een meerjarenbeleidsplan dat een kader schetst voor toekomstig beleid. Het bevat doelstellingen op (onder meer) de thema’s bestuur en organisatie, scholing en opleiding en samenwerking met ketenpartners. Daarnaast geeft het een vooruitblik op verwachte ontwikkelingen, projecten en innovaties. Om het RAP in te zien klikt u op de volgende link:

Regionaal Ambulance Plan 2017-2020

Newcom Research en Consultancy heeft dit jaar een landelijk imago-onderzoek ambulancezorg uitgevoerd onder een representatieve steekproef van Nederlanders (N=1.018). Hieruit blijkt dat de overgrote meerderheid zowel een positieve houding als veel respect en vertrouwen heeft in de ambulancezorg. “Ik ben trots op de resultaten van het onderzoek. Ze sluiten naadloos aan op de missie van de ambulancesector, waarin de juiste zorg voor de patient, op het juiste moment en de juiste plaats centraal staan”, aldus Hans Simons, voorzitter Ambulancezorg Nederland (AZN).

Wederom positief
Newcom bracht in 2012 het imago van de ambulancesector voor de eerste keer in kaart. Destijds scoorde ambulancezorg hoge ogen bij het brede publiek. Dit beeld is, zo blijkt uit het recente imago-onderzoek, overeind gebleven. “Dit betekent niet dat we op onze lauweren kunnen rusten. De ambulancesector blijft zich voortdurend verder ontwikkelen, onder meer om tegemoet te blijven komen aan de steeds complexere zorgvraag van de patient”, geeft Simons aan.

Voorlichting belangrijk
De verwachtingen die mensen hebben van ambulancezorg zijn niet altijd juist. Zo denken veel mensen bijvoorbeeld, ten onrechte, dat de ambulance de patient altijd naar het ziekenhuis brengt. De afgelopen drie jaar heeft de sector via de publiekscampagne ‘De mensen van de ambulance’ flink ingezet op meer informatie over ambulancezorg. De uitkomsten van het imago-onderzoek laten zien dat voorlichting over ambulancezorg belangrijk blijft. De ambulancesector blijft de communicatiemiddelen die voor de campagne ontwikkeld zijn daarom actief inzetten.

Veel respect
Het creëren van respect voor ambulancehulpverleners was ook een belangrijk doel van de campagne. Daarmee zit het gelukkig meer dan goed: het overgrote deel van Nederland (89%) geeft aan dat zij veel respect heeft voor ambulancehulpverleners.

Pluim voor ambulancezorgverleners
Volgens Simons zijn de uitkomsten van het imago-onderzoek een welverdiende pluim voor ambulancezorgverleners die 24 uur per dag, 7 dagen in de week paraat staan om zorg te verlenen. “Ambulancezorg is een relatief kleine sector, maar een onmisbare schakel in de keten van acute zorg. Het is goed om te zien dat ambulancezorg zo hoog gewaardeerd wordt”, besluit Simons.