Nieuws

21dec 2017

Vanaf 1 januari 2018 kunnen verbruikskosten van een Automatische Externe Defibrillator (AED) na een reanimatie vergoed worden. De minister van VWS heeft hiervoor budget beschikbaar gesteld. Deze regeling is bedoeld om het verbruik van AED’s zo laagdrempelig mogelijk te maken. Dat is heel belangrijk want elke AED-inzet is immers gericht op levensreddend handelen.

Tot nu toe konden organisaties die geen zorgaanbieder zijn, zoals supermarkten of sportverenigingen, de kosten voor het gebruik van deze AED’s alleen via de zorgverzekering van de patiënt verhalen. Dat gebeurde vaak niet, omdat dit lastig is. Vanaf 2018 kunnen deze organisaties de kosten voor de directe inzet van AED’s vergoed krijgen via de Regionale Ambulancevoorziening.

Belangrijke informatie

 • De regelgeving gaat in op 1 januari 2018.
 • De mogelijkheid tot declareren staat open voor elke niet WMG-zorgaanbieder.
 • Declaratie kan plaatsvinden bij de RAV in de regio waar de AED-inzet heeft plaatsgevonden.

Voorwaarden voor vergoeding zijn:

 • Het verbruik is gekoppeld aan een daadwerkelijke inzet van de AED ten behoeve van een reanimatie.
 • Het verbruik betreft pads en/of het uitlezen van de AED.

Niet in aanmerking voor vergoeding komen:

 • Verbruiksartikelen die over datum zijn.
 • Verbruiksartikelen die periodiek vervangen moeten worden (zoals batterij).
 • Overige reguliere, eventueel terugkerende, kosten.

Declaratie
Indien u een declaratie wil indienen (na 1 januari 2018) kan dit per email. De declaratie dient de volgende informatie te bevatten:

 • naam, adres en woonplaats van de declarant
 • banknummer van de declarant
 • datum declaratie
 • adres of locatie van de reanimatie waarvoor de AED is ingezet (géén naam patiënt)
 • datum van de reanimatie waarvoor de AED is ingezet
 • omschrijving van de gedeclareerde kosten
 • gedeclareerd bedrag
 • een kopie van de door u betaalde kosten van vervanging

U kunt uw declaratie mailen naar: info@ravgooi.nl

21dec 2017

De ambulancediensten van de GGD Flevoland en de Regio Gooi en Vechtstreek gaan een intensieve samenwerking aan en staan vanaf januari 2018 onder één directeur. Ook management en staf van beide RAV’s worden samengevoegd. Deze samenwerking maakt de ambulancediensten robuuster.

De samenwerking tussen beide ambulancediensten bestaat al langer. Begin 2017 besloten de GGD Flevoland en de Regio Gooi en Vechtstreek tot integratie van staf en management. René Ton, directeur van de beide Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV): “Beide ambulancediensten staan er goed voor: patiënten zijn uiterst tevreden over onze zorg, financieel gaat het goed en we hebben uitstekende hulpverleners en middelen. Alleen zijn het allebei relatief kleine organisaties met een kleine overhead voor bijvoorbeeld dienstroosters, kwaliteit, beleid, opleidingen, ICT en inkoop. Met de gebundelde menskracht staat die overhead veel steviger en hebben we bovendien capaciteit voor innovaties, onderzoek en ontwikkeling.”

Ton ziet het samengaan tussen Flevoland en Gooi en Vechtstreek met vertrouwen tegemoet: “We groeien al een flinke periode heel natuurlijk naar elkaar toe. Veel onderdelen zijn al geïntegreerd. Het vertrouwen tussen de partijen is groot. Deze samenwerking geeft vooral energie en kansen. We willen onze patiënten ook in de toekomst de beste zorg bieden en deze samenwerking is daarvoor gewoon nodig.”

De ambulancediensten beschikken samen over twee meldkamers, ca. 30 ambulances, verspreid over 9 standplaatsen en ruim 200 medewerkers.

Bijschrift foto: Ondertekening samenwerkingsovereenkomst in Almere op 20 december. V.l.n.r.: Igor Meuwese (algemeen directeur Regio Gooi en Vechtstreek), Joan de Zwart-Bloch (burgemeester Blaricum), René Ton (directeur RAV Gooi en Vechtstreek en Flevoland), Hennie Bogaards-Simonse (wethouder Noordoostpolder), Cees Verdam (directeur GGD Flevoland)

08dec 2017

De RAV Gooi en Vechtstreek wil reageren op de berichten die gisteren zijn verschenen in diverse media over een mogelijke sluiting van de ambulancepost in Blaricum per 1 januari aanstaande en een verhuizing van de post naar Hilversum. Deze informatie is onjuist.

In 2018 wordt gestart met de bouw van een nieuwe ambulancepost en hoofdkantoor op het terrein van Tergooi Hilversum. Het huidige pand moet namelijk wijken voor de nieuwbouw van het ziekenhuis. De ambulancepost in Blaricum bevindt zich op het terrein van Tergooi Blaricum en is niet in eigendom van de RAV. Het huurcontract dat de RAV heeft afgesloten met Tergooi voor de post loopt medio 2020 af. Afhankelijk van de ontwikkelingen rond Tergooi Blaricum beraden wij ons over een nieuwbouwlocatie nabij de huidige locatie. Er is dus geen sprake van dat de ambulancepost hier verdwijnt.

Spreiding ambulanceposten
De RAV beschikt over drie ambulanceposten in de regio, te weten in Hilversum, Blaricum en Weesp. Deze verdeling is gebaseerd op het landelijk Referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg dat is opgesteld door het RIVM in opdracht van het ministerie van VWS. Dit kader definieert het aantal ambulances waarmee de ambulancezorg in Nederland kan worden uitgevoerd, gegeven een aantal randvoorwaarden, zoals de tijd na een melding waarbinnen een ambulance ter plaatse moet zijn (binnen 15 minuten bij spoedvervoer) en de spreiding van de standplaatsen.

25sep 2017

Vanaf 2 oktober aanstaande rijdt de zorgambulance in onze regio. Deze ambulance rijdt geplande ritten van en naar het ziekenhuis of tussen ziekenhuizen waarbij geen acute medische zorg nodig is. Bij planbaar vervoer is vooraf een afspraak gemaakt voor de patiënt, bijvoorbeeld voor een behandeling of onderzoek of voor een overplaatsing. Het vervoerscomfort van de patiënt en eventuele familie staat bij de zorgambulance centraal.

De zorgambulance is kleiner dan de reguliere ambulance, want deze hoeft minder medische apparatuur aan boord te hebben. Nieuw op deze ambulance is de elektrische brancard. Met één druk op de knop kan de patiënt hiermee omhoog en omlaag gebracht worden en dit scheelt veel tilwerk voor het ambulancepersoneel. In de komende jaren zullen, gefaseerd, alle ambulances voorzien worden van deze elektrische brancards.

Op de zorgambulance zit een team bestaande uit een ambulancechauffeur en een zorgambulanceverpleegkundige. De zorgambulance wordt specifiek ingezet voor gepland vervoer. Dit brengt grote voordelen voor de patiënt met zich mee. Zo wordt er zorg op maat geleverd, kan de chauffeur extra comfortabel rijden en kan het vervoer ingepland worden zodat de patiënt niet hoeft te wachten. Ook is er plek voor een familielid of mantelzorger om met de patiënt mee te reizen.

De dienstverlening van de Regionale Ambulancevoorziening Gooi en Vechtstreek is met de komst van de zorgambulance weer verder geoptimaliseerd.

Op de foto: René Ton (r.), directeur van RAV Gooi en Vechtstreek, en Hans Wesdijk, ambulancechauffeur en wagenparkbeheerder, voor de nieuwe zorgambulance

07aug 2017

Het Regionaal Ambulance Plan 2017-2020 is verschenen. Het RAP is gezamenlijk door de RAV Gooi en Vechtstreek en RAV Flevoland opgesteld. Het RAP is een meerjarenbeleidsplan dat een kader schetst voor toekomstig beleid. Het bevat doelstellingen op (onder meer) de thema’s bestuur en organisatie, scholing en opleiding en samenwerking met ketenpartners. Daarnaast geeft het een vooruitblik op verwachte ontwikkelingen, projecten en innovaties. Om het RAP in te zien klikt u op de volgende link:

Regionaal Ambulance Plan 2017-2020

28jun 2017

Newcom Research en Consultancy heeft dit jaar een landelijk imago-onderzoek ambulancezorg uitgevoerd onder een representatieve steekproef van Nederlanders (N=1.018). Hieruit blijkt dat de overgrote meerderheid zowel een positieve houding als veel respect en vertrouwen heeft in de ambulancezorg. “Ik ben trots op de resultaten van het onderzoek. Ze sluiten naadloos aan op de missie van de ambulancesector, waarin de juiste zorg voor de patient, op het juiste moment en de juiste plaats centraal staan”, aldus Hans Simons, voorzitter Ambulancezorg Nederland (AZN).

Wederom positief
Newcom bracht in 2012 het imago van de ambulancesector voor de eerste keer in kaart. Destijds scoorde ambulancezorg hoge ogen bij het brede publiek. Dit beeld is, zo blijkt uit het recente imago-onderzoek, overeind gebleven. “Dit betekent niet dat we op onze lauweren kunnen rusten. De ambulancesector blijft zich voortdurend verder ontwikkelen, onder meer om tegemoet te blijven komen aan de steeds complexere zorgvraag van de patient”, geeft Simons aan.

Voorlichting belangrijk
De verwachtingen die mensen hebben van ambulancezorg zijn niet altijd juist. Zo denken veel mensen bijvoorbeeld, ten onrechte, dat de ambulance de patient altijd naar het ziekenhuis brengt. De afgelopen drie jaar heeft de sector via de publiekscampagne ‘De mensen van de ambulance’ flink ingezet op meer informatie over ambulancezorg. De uitkomsten van het imago-onderzoek laten zien dat voorlichting over ambulancezorg belangrijk blijft. De ambulancesector blijft de communicatiemiddelen die voor de campagne ontwikkeld zijn daarom actief inzetten.

Veel respect
Het creëren van respect voor ambulancehulpverleners was ook een belangrijk doel van de campagne. Daarmee zit het gelukkig meer dan goed: het overgrote deel van Nederland (89%) geeft aan dat zij veel respect heeft voor ambulancehulpverleners.

Pluim voor ambulancezorgverleners
Volgens Simons zijn de uitkomsten van het imago-onderzoek een welverdiende pluim voor ambulancezorgverleners die 24 uur per dag, 7 dagen in de week paraat staan om zorg te verlenen. “Ambulancezorg is een relatief kleine sector, maar een onmisbare schakel in de keten van acute zorg. Het is goed om te zien dat ambulancezorg zo hoog gewaardeerd wordt”, besluit Simons.

08mei 2017

De RAV Gooi en Vechtstreek heeft vorig jaar meegedaan aan een landelijk onderzoek naar ervaringen van cliënten met de ambulancezorg. Uit de vandaag verschenen resultaten blijkt dat de inwoners van de regio positief zijn over de geleverde zorg. De RAV scoort zelfs hoger dan gemiddeld. De ondervraagden in onze regio waren vooral positief over de bejegening, de samenwerking tussen het ambulancepersoneel en de overdracht vanuit de ambulance naar het ziekenhuis of een andere zorgverlener.

Voor de spoedeisende ambulancezorg krijgt de RAV een 9,2 als waarderingscijfer (landelijk is het gemiddelde een 9,0). Voor de planbare ambulancezorg krijgt de RAV een 9,3 (landelijk is het gemiddelde een 9,1). Ook het cijfer voor de meldkamer ligt boven het gemiddelde: zij worden gewaardeerd met een 8,7 (landelijk 8,6).

Onderzoek NIVEL
Het onderzoek is uitgevoerd door het Nederlands instituut voor onderzoek in de gezondheidszorg, NIVEL, in opdracht van 23 Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV-en) en onder coördinatie van Ambulancezorg Nederland.  Patiënten die in augustus of september 2016 vervoerd zijn door een ambulance werden, via een steekproef, benaderd om deel te nemen aan het onderzoek. Aan het onderzoek deden 4.383 patiënten mee die spoedeisende ambulancezorg nodig hadden en 2.214 patiënten die gebruik hebben gemaakt van planbare ambulancezorg.

Uit het onderzoek komen slechts kleine verbeterpunten naar voren. Zo kunnen patiënten bijvoorbeeld nog beter geïnformeerd worden over een eventuele wachttijd, in geval voor hen een ambulancerit is ingepland. Daarnaast kan de afronding van de zorg bij de patiënt thuis wellicht nog beter. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek wil de sector de kwaliteit van de zorg verder verbeteren vanuit patiënten perspectief.

03mei 2017

Het digitale jaarverslag 2016 van de RAV Gooi en Vechtstreek is verschenen. Enkele highlights uit ons jaarverslag:

Prestaties

In 2016 was 95% van het spoedvervoer (de zogeheten A1-ritten) binnen de wettelijk gestelde norm van 15 minuten ter plaatse. Hiermee voldoet de RAV aan de norm. Bij de A2-ritten was 96% binnen de termijn van 30 minuten ter plaatse.

Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB)

In 2016 werd Grootschalige Geneeskundige Bijstaand ingevoerd. Binnen deze nieuwe werkwijze voor geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten is de structuur van de opschaling veranderd. Een belangrijk nieuw onderdeel is het aanwijzen van ambulancemedewerkers als taakverantwoordelijken op een rampterrein. Het gaat hierbij om de volgende processen: command & control, triage, transport, treatment en secundaire triage in de T3-opvang (T3 zijn lichtgewonde slachtoffers).

Om het volledige jaarverslag te lezen klikt u op de volgende link:

Jaarverslag 2016 RAV Gooi en Vechtstreek

06mrt 2017

Als derde ambulancedienst én tweede meldkamer in Nederland is de RAV Gooi en Vechtstreek na een geslaagde audit gecertificeerd voor NEN 7510. Met dit certificaat bewijst de RAV dat haar medewerkers op een verantwoorde wijze omgaan met gevoelige, patiëntgerelateerde informatie. Ook is aangetoond dat informatie voldoende is afgeschermd voor onbevoegde toegang.

René Ton, directeur RAV Gooi en Vechtstreek: ‘Het behalen van dit certificaat is voor ons een extra bevestiging dat we informatiebeveiliging op orde hebben. Uiteraard zijn wij zeer trots op onze medewerkers en op het behaalde resultaat!’

NEN 7510

Bij het verlenen van zorg aan patiënten en het uitwisselen van informatie werken zorgverleners, waaronder ambulancehulpverleners, met gevoelige informatie, waarmee ze zorgvuldig omgaan. Om die zorgvuldigheid te borgen is er een gereviseerde landelijke norm voor informatiebeveiliging in de zorg vastgesteld: de NEN 7510. Naast de beveiliging van ICT-systemen en administratieve processen heeft de norm ook direct te maken met bewustwording en gedrag van medewerkers rondom informatie. Alle 25 ambulancediensten in Nederland dienen vóór 2018 gecertificeerd te zijn voor de NEN 7510. Bij de RAV Gooi en Vechtstreek vond de externe audit begin maart 2017 plaats.