Privacyverklaring

Inleiding

Om uw recht op privacy te waarborgen gaat de RAV als onderdeel van de Regio Gooi en Vechtstreek (hierna: de Regio) zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en alleen voor duidelijk omschreven en noodzakelijke doelen verwerkt. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Regio verwerkt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voor een optimale dienstverlening aan onze inwoners en bezoekers van www.regiogv.nl en websites van organisatieonderdelen, verwerken wij persoonsgegevens van en over u. ‘Verwerken’ is een verzamelnaam voor alles wat wij doen met persoonsgegevens. Bijvoorbeeld het verzamelen, bewaren of bekijken van de gegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens die wij van u verwerken zijn uw (achter)naam, telefoonnummer, e-mailadres en Burgerservicenummer (BSN).

We verzamelen niet méér persoonsgegevens dan nodig is voor het afhandelen van uw (aan)vraag of het verstrekken van informatie. Werkprocessen van de Regio zijn zo ingericht dat ze aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoen.

Waarvoor we uw gegevens gebruiken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden die erg gevarieerd zijn gezien de brede organisatie die de Regio is. Voor de uitvoering van sommige wetten zijn de doelen voor verwerking specifiek benoemd, net als de persoonsgegevens die gevraagd en verwerkt mogen worden. We hebben o.a. de volgende doeleinden voor gegevensverwerking:

  • Ondersteunen en instandhouden van preventie, zorg en nazorg aan cliënten
  • Controleren van de rechtmatigheid van declaraties van bijvoorbeeld jeugdhulpverleners
  • Kunnen beoordelen van verzoeken tot inzage in dossiers
  • Ophalen van grof huishoudelijk afval
  • U bellen als dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
  • U informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Afleveren bij u van diensten en producten

Grondslagen

Wij verwerken persoonsgegevens als dat noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen of als dat noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang van de Regio. In enkele gevallen vragen we uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en dan redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de diensten. Wij houden ons aan de bewaartermijn(en) zoals door wet- en regelgeving opgelegd.

Bijzondere persoonsgegevens

Voor bepaalde doeleinden verwerken we bijzondere persoonsgegevens. Wij doen dit alleen wanneer dit op grond van de wet mag. Een voorbeeld van bijzondere persoonsgegevens zijn gezondheidsgegevens.

Delen van uw gegevens

Wij delen uw persoonsgegevens met derde partijen als dit voortvloeit uit een taak die aan de Regio is opgedragen of indien u daar expliciet toestemming voor geeft. Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af. Dit zorgt voor een veilige en vertrouwelijke behandeling van uw gegevens. De Regio blijft altijd verantwoordelijk voor verwerkingen van persoonsgegevens die in opdracht van de Regio plaatsvinden.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of beperken

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, te laten verwijderen of om verwerking te laten beperken. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of beperking van de verwerking sturen naar het Dagelijks Bestuur, via juridischadvies@regiogv.nl Ook is het mogelijk een brief te sturen naar Regio Gooi en Vechtstreek, Postbus 251, 1400 AG Bussum onder vermelding van ‘Verzoek omtrent persoonsgegevens’. Het is daarbij belangrijk dat u desgevraagd kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, laten corrigeren, laten verwijderen of laten beperken daadwerkelijk uw gegevens zijn.
Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand op uw verzoek. In bijzondere gevallen kan deze termijn eenmalig verlengd worden met twee maanden. In dat geval wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

Bezwaar aantekenen

Bent u niet tevreden over de afhandeling van een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of beperking? Dan kunt u bezwaar aantekenen. U schrijft dan een brief aan het Dagelijks Bestuur van de Regio, Postbus 251, 1400 AG Bussum. U geeft aan waar u het niet mee eens bent. U ontvangt zo spoedig mogelijk een beslissing op uw bezwaar, uiterlijk binnen 6 weken.

Beveiliging persoonsgegevens

De Regio zorgt voor passende beveiligingsmaatregelen van persoonsgegevens zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles op computersystemen. Dit moet voorkomen dat de persoonsgegevens kunnen worden ingezien of gewijzigd door iemand die daar geen recht toe heeft.

Online diensten

Cookies op de websites van de Regio

De Regio is geïnteresseerd in de bezoekers van haar websites. Gegevens over bezoeken aan www.regiogv.nl en websites van organisatieonderdelen en gebruik van online producten van de Regio worden gebruikt voor verbetering van de producten. Om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren maken wij gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen.

Google

De websites van de Regio plaatsen een cookie van Google Analytics. Wij gebruiken de cookie uitsluitend om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken.
Persoonlijke gegevens zoals IP-adressen worden automatisch anoniem gemaakt. De communicatie tussen Analytics en de website verloopt via SSL. Informatie die wij uit de statistieken krijgen, is nooit herleidbaar naar een specifieke bezoeker. Het delen van gegevens is uitgeschakeld.
Sommige diensten van onze organisatie adverteren via Google Ads. De cookie van Google Ads gebruiken wij ook uitsluitend om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken.
Met Google hebben wij via een verwerker van ons een subverwerkersovereenkomst voor gebruik van Google Analytics en Google Ads afgesloten.

Facebook

Sommige diensten van onze organisatie maken gebruik van Facebook als communicatiemiddel. Het is een belangrijk medium om informatie bij inwoners onder de aandacht te brengen. Zoals over bijeenkomsten die wij organiseren of evenementen in de regio. Ook gebruiken wij Facebook voor interactie met inwoners. Bijvoorbeeld met een poll of een vraag. Op Facebook volgen wij gesprekken tussen inwoners om zo in te kunnen schatten wat inwoners vinden en willen.

Afsluiting

Contactgegevens

Is volgens u de privacywetgeving niet zorgvuldig nageleefd? Dan kunt u een privacyklacht indienen bij onze Functionaris Gegevensbescherming, via fg@regiogv.nl of per post naar Regio Gooi en Vechtstreek, Functionaris Gegevensbescherming, Postbus 251, 1400 AG Bussum.
Komt u er met de Regio niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit is een onafhankelijke organisatie die toeziet op een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens en, indien nodig, in actie komt.
Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over de veilige verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande waarschuwing door de Regio worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd.

Opgesteld: Bussum, 28 november 2018