Nieuws

De RAV Gooi en Vechtstreek wil reageren op de berichten die gisteren zijn verschenen in diverse media over een mogelijke sluiting van de ambulancepost in Blaricum per 1 januari aanstaande en een verhuizing van de post naar Hilversum. Deze informatie is onjuist.

In 2018 wordt gestart met de bouw van een nieuwe ambulancepost en hoofdkantoor op het terrein van Tergooi Hilversum. Het huidige pand moet namelijk wijken voor de nieuwbouw van het ziekenhuis. De ambulancepost in Blaricum bevindt zich op het terrein van Tergooi Blaricum en is niet in eigendom van de RAV. Het huurcontract dat de RAV heeft afgesloten met Tergooi voor de post loopt medio 2020 af. Afhankelijk van de ontwikkelingen rond Tergooi Blaricum beraden wij ons over een nieuwbouwlocatie nabij de huidige locatie. Er is dus geen sprake van dat de ambulancepost hier verdwijnt.

Spreiding ambulanceposten
De RAV beschikt over drie ambulanceposten in de regio, te weten in Hilversum, Blaricum en Weesp. Deze verdeling is gebaseerd op het landelijk Referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg dat is opgesteld door het RIVM in opdracht van het ministerie van VWS. Dit kader definieert het aantal ambulances waarmee de ambulancezorg in Nederland kan worden uitgevoerd, gegeven een aantal randvoorwaarden, zoals de tijd na een melding waarbinnen een ambulance ter plaatse moet zijn (binnen 15 minuten bij spoedvervoer) en de spreiding van de standplaatsen.

Vanaf 2 oktober aanstaande rijdt de zorgambulance in onze regio. Deze ambulance rijdt geplande ritten van en naar het ziekenhuis of tussen ziekenhuizen waarbij geen acute medische zorg nodig is. Bij planbaar vervoer is vooraf een afspraak gemaakt voor de patiënt, bijvoorbeeld voor een behandeling of onderzoek of voor een overplaatsing. Het vervoerscomfort van de patiënt en eventuele familie staat bij de zorgambulance centraal.

De zorgambulance is kleiner dan de reguliere ambulance, want deze hoeft minder medische apparatuur aan boord te hebben. Nieuw op deze ambulance is de elektrische brancard. Met één druk op de knop kan de patiënt hiermee omhoog en omlaag gebracht worden en dit scheelt veel tilwerk voor het ambulancepersoneel. In de komende jaren zullen, gefaseerd, alle ambulances voorzien worden van deze elektrische brancards.

Op de zorgambulance zit een team bestaande uit een ambulancechauffeur en een zorgambulanceverpleegkundige. De zorgambulance wordt specifiek ingezet voor gepland vervoer. Dit brengt grote voordelen voor de patiënt met zich mee. Zo wordt er zorg op maat geleverd, kan de chauffeur extra comfortabel rijden en kan het vervoer ingepland worden zodat de patiënt niet hoeft te wachten. Ook is er plek voor een familielid of mantelzorger om met de patiënt mee te reizen.

De dienstverlening van de Regionale Ambulancevoorziening Gooi en Vechtstreek is met de komst van de zorgambulance weer verder geoptimaliseerd.

Op de foto: René Ton (r.), directeur van RAV Gooi en Vechtstreek, en Hans Wesdijk, ambulancechauffeur en wagenparkbeheerder, voor de nieuwe zorgambulance

Het Regionaal Ambulance Plan 2017-2020 is verschenen. Het RAP is gezamenlijk door de RAV Gooi en Vechtstreek en RAV Flevoland opgesteld. Het RAP is een meerjarenbeleidsplan dat een kader schetst voor toekomstig beleid. Het bevat doelstellingen op (onder meer) de thema’s bestuur en organisatie, scholing en opleiding en samenwerking met ketenpartners. Daarnaast geeft het een vooruitblik op verwachte ontwikkelingen, projecten en innovaties. Om het RAP in te zien klikt u op de volgende link:

Regionaal Ambulance Plan 2017-2020

Newcom Research en Consultancy heeft dit jaar een landelijk imago-onderzoek ambulancezorg uitgevoerd onder een representatieve steekproef van Nederlanders (N=1.018). Hieruit blijkt dat de overgrote meerderheid zowel een positieve houding als veel respect en vertrouwen heeft in de ambulancezorg. “Ik ben trots op de resultaten van het onderzoek. Ze sluiten naadloos aan op de missie van de ambulancesector, waarin de juiste zorg voor de patient, op het juiste moment en de juiste plaats centraal staan”, aldus Hans Simons, voorzitter Ambulancezorg Nederland (AZN).

Wederom positief
Newcom bracht in 2012 het imago van de ambulancesector voor de eerste keer in kaart. Destijds scoorde ambulancezorg hoge ogen bij het brede publiek. Dit beeld is, zo blijkt uit het recente imago-onderzoek, overeind gebleven. “Dit betekent niet dat we op onze lauweren kunnen rusten. De ambulancesector blijft zich voortdurend verder ontwikkelen, onder meer om tegemoet te blijven komen aan de steeds complexere zorgvraag van de patient”, geeft Simons aan.

Voorlichting belangrijk
De verwachtingen die mensen hebben van ambulancezorg zijn niet altijd juist. Zo denken veel mensen bijvoorbeeld, ten onrechte, dat de ambulance de patient altijd naar het ziekenhuis brengt. De afgelopen drie jaar heeft de sector via de publiekscampagne ‘De mensen van de ambulance’ flink ingezet op meer informatie over ambulancezorg. De uitkomsten van het imago-onderzoek laten zien dat voorlichting over ambulancezorg belangrijk blijft. De ambulancesector blijft de communicatiemiddelen die voor de campagne ontwikkeld zijn daarom actief inzetten.

Veel respect
Het creëren van respect voor ambulancehulpverleners was ook een belangrijk doel van de campagne. Daarmee zit het gelukkig meer dan goed: het overgrote deel van Nederland (89%) geeft aan dat zij veel respect heeft voor ambulancehulpverleners.

Pluim voor ambulancezorgverleners
Volgens Simons zijn de uitkomsten van het imago-onderzoek een welverdiende pluim voor ambulancezorgverleners die 24 uur per dag, 7 dagen in de week paraat staan om zorg te verlenen. “Ambulancezorg is een relatief kleine sector, maar een onmisbare schakel in de keten van acute zorg. Het is goed om te zien dat ambulancezorg zo hoog gewaardeerd wordt”, besluit Simons.

De RAV Gooi en Vechtstreek heeft vorig jaar meegedaan aan een landelijk onderzoek naar ervaringen van cliënten met de ambulancezorg. Uit de vandaag verschenen resultaten blijkt dat de inwoners van de regio positief zijn over de geleverde zorg. De RAV scoort zelfs hoger dan gemiddeld. De ondervraagden in onze regio waren vooral positief over de bejegening, de samenwerking tussen het ambulancepersoneel en de overdracht vanuit de ambulance naar het ziekenhuis of een andere zorgverlener.

Voor de spoedeisende ambulancezorg krijgt de RAV een 9,2 als waarderingscijfer (landelijk is het gemiddelde een 9,0). Voor de planbare ambulancezorg krijgt de RAV een 9,3 (landelijk is het gemiddelde een 9,1). Ook het cijfer voor de meldkamer ligt boven het gemiddelde: zij worden gewaardeerd met een 8,7 (landelijk 8,6).

Onderzoek NIVEL
Het onderzoek is uitgevoerd door het Nederlands instituut voor onderzoek in de gezondheidszorg, NIVEL, in opdracht van 23 Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV-en) en onder coördinatie van Ambulancezorg Nederland.  Patiënten die in augustus of september 2016 vervoerd zijn door een ambulance werden, via een steekproef, benaderd om deel te nemen aan het onderzoek. Aan het onderzoek deden 4.383 patiënten mee die spoedeisende ambulancezorg nodig hadden en 2.214 patiënten die gebruik hebben gemaakt van planbare ambulancezorg.

Uit het onderzoek komen slechts kleine verbeterpunten naar voren. Zo kunnen patiënten bijvoorbeeld nog beter geïnformeerd worden over een eventuele wachttijd, in geval voor hen een ambulancerit is ingepland. Daarnaast kan de afronding van de zorg bij de patiënt thuis wellicht nog beter. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek wil de sector de kwaliteit van de zorg verder verbeteren vanuit patiënten perspectief.

Het digitale jaarverslag 2016 van de RAV Gooi en Vechtstreek is verschenen. Enkele highlights uit ons jaarverslag:

Prestaties

In 2016 was 95% van het spoedvervoer (de zogeheten A1-ritten) binnen de wettelijk gestelde norm van 15 minuten ter plaatse. Hiermee voldoet de RAV aan de norm. Bij de A2-ritten was 96% binnen de termijn van 30 minuten ter plaatse.

Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB)

In 2016 werd Grootschalige Geneeskundige Bijstaand ingevoerd. Binnen deze nieuwe werkwijze voor geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten is de structuur van de opschaling veranderd. Een belangrijk nieuw onderdeel is het aanwijzen van ambulancemedewerkers als taakverantwoordelijken op een rampterrein. Het gaat hierbij om de volgende processen: command & control, triage, transport, treatment en secundaire triage in de T3-opvang (T3 zijn lichtgewonde slachtoffers).

Om het volledige jaarverslag te lezen klikt u op de volgende link:

Jaarverslag 2016 RAV Gooi en Vechtstreek

Als derde ambulancedienst én tweede meldkamer in Nederland is de RAV Gooi en Vechtstreek na een geslaagde audit gecertificeerd voor NEN 7510. Met dit certificaat bewijst de RAV dat haar medewerkers op een verantwoorde wijze omgaan met gevoelige, patiëntgerelateerde informatie. Ook is aangetoond dat informatie voldoende is afgeschermd voor onbevoegde toegang.

René Ton, directeur RAV Gooi en Vechtstreek: ‘Het behalen van dit certificaat is voor ons een extra bevestiging dat we informatiebeveiliging op orde hebben. Uiteraard zijn wij zeer trots op onze medewerkers en op het behaalde resultaat!’

NEN 7510

Bij het verlenen van zorg aan patiënten en het uitwisselen van informatie werken zorgverleners, waaronder ambulancehulpverleners, met gevoelige informatie, waarmee ze zorgvuldig omgaan. Om die zorgvuldigheid te borgen is er een gereviseerde landelijke norm voor informatiebeveiliging in de zorg vastgesteld: de NEN 7510. Naast de beveiliging van ICT-systemen en administratieve processen heeft de norm ook direct te maken met bewustwording en gedrag van medewerkers rondom informatie. Alle 25 ambulancediensten in Nederland dienen vóór 2018 gecertificeerd te zijn voor de NEN 7510. Bij de RAV Gooi en Vechtstreek vond de externe audit begin maart 2017 plaats.

 

Ambulancehulpverleners krijgen nieuwe kleding! De huidige kleding heeft in de loop der tijd namelijk aan herkenbaarheid ingeboet. Veel andere sectoren dragen kleding die lijkt op die van de ambulancezorg. Ook het comfort was toe aan verbetering. Op maandag 6 februari jl. stemden vertegenwoordigers van de ambulancevoorzieningen in met het kledingontwerp ‘Touch of Red’ van designer Karin Slegers.

De komende maanden buigt de sector zich over onder meer de keuze van stoffen en materialen van de kleding. Ook zal er nog een draagproef plaatsvinden. De planning is dat de kleding in de loop van het eerste kwartaal van 2018 wordt uitgeleverd aan de RAV’s. De overgangsperiode loopt tot 1 januari 2020.

Meer informatie over het traject? Zie de volgende link:

Persbericht AZN Nieuw ontwerp ambulancekleding definitief

Onderzoek naar de kwaliteit van ambulancezorg vanuit het perspectief van cliënten

Over het onderzoek
Deze maand start het landelijke onderzoek naar de ervaringen van cliënten met de ambulancezorg. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het NIVEL op initiatief van alle 23 Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) en onder coördinatie van Ambulancezorg Nederland (AZN). Om de ervaringen van cliënten met de geboden ambulancezorg in kaart te brengen, zijn twee CQI (Consumer Quality Index)-vragenlijsten ontwikkeld; de CQI spoedeisende ambulancezorg en de CQI planbare ambulancezorg.

Waarom dit onderzoek
Conform het kwaliteitsbeleid in de Nederlandse gezondheidszorg, neemt ook binnen de ambulancesector het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van de geboden zorg en het betrekken van het perspectief van cliënten in belang toe. Het op een gestandaardiseerde manier in kaart brengen van de ervaringen van cliënten met de ambulancezorg biedt de sector aanknopingspunten voor het verder verbeteren van de zorg.

Deelname aan het onderzoek
Cliënten aan wie in de maanden augustus of september ambulancezorg verleend is, kunnen deze maand een uitnodiging per post ontvangen voor deelname aan het onderzoek. De vragenlijst kan online (via pc, tablet en smartphone) of schriftelijk worden ingevuld. Ook kunnen familieleden of andere naasten de vragenlijst namens de cliënt invullen, mits degene aanwezig is geweest tijdens het verlenen van de ambulancezorg. Cliënten die niet willen deelnemen kunnen het bij de uitnodiging bijgeleverde antwoordkaartje invullen en terugsturen.

Resultaten
De resultaten van het onderzoek zijn te verwachten in maart 2017. In een openbaar rapport worden de cliëntervaringen met de ambulancesector beschreven. Er wordt gekeken naar verschillen in ervaringen van cliënten betreffende de verschillende type ambulance-inzetten (spoed en planbaar), de (RAV’s) en de manier van gegevens verzamelen. Tevens wordt bekeken of de ervaringen van cliënten met de spoedeisende ambulancezorg zijn veranderd ten opzichte van 2013. De deelnemende RAV’s ontvangen een (individueel) spiegelrapport over de door hun dienst geboden ambulancezorg.

 

De RAV Gooi en Vechtstreek, onderdeel van de Regio Gooi en Vechtstreek, is op zoek naar een:

Ambulanceverpleegkundige m/v
voor 36 uur per week in wisseldiensten
(deze vacature is inmiddels gesloten)

De Regio is een samenwerkingsverband van de zeven gemeenten in Gooi en Vechtstreek. Bestuurders van gemeenten werken nauw samen om actuele zaken op te pakken.

De ambtenaren en adviseurs van de gemeenten en de Regio ondersteunen hierbij en brengen adviezen en voorstellen uit die na afstemming worden behandeld in de colleges en de gemeenteraden. Enkele uitvoerende taken zijn regionaal als uitvoerende diensten ondergebracht. De diensten werken op basis van een programma dat is vastgesteld door de gemeenten.

De Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Gooi en Vechtstreek is onderdeel van de Regio. De RAV wordt gevormd door de meldkamer ambulancezorg in Naarden en de ambulancedienst. De ambulancedienst heeft in het Gooi momenteel drie standplaatsen, in Hilversum, Blaricum en Weesp.

De RAV verzorgt met 10 ambulances, een Rapid Responder Ambulance, een OvDG voertuig en bijna 70 medewerkers het ambulancevervoer binnen Gooi en Vechtstreek.

De RAV Gooi en Vechtstreek is ISO/HKZ gecertificeerd.

Functie-inhoud

– het verrichten van zowel spoed- als besteld vervoer;
– behandelen, stabiliseren en bewaken van patiënten;
– begeleiden van patiënten en hun familie ter plaatse en tijdens het vervoer;
– zorgdragen voor volledige en adequate invulling van het elektronisch ritformulier en overige administratie;
– het op juiste wijze onderhouden en schoonhouden van materiaal;
– uitvoeren van diverse extra taken binnen de reguliere / dagelijkse bedrijfsvoering.

Functie-eisen

– diploma A-verpleegkundige, aangevuld met één van de volgende CZO erkende afgeronde opleidingen: ICU, Anesthesie of SEH
– bij voorkeur beroepsdiploma ambulanceverpleegkundige dan wel de bereidheid deze te behalen
– gedurende de opleidingsperiode is vakantie niet toegestaan (opleiding start zo spoedig mogelijk)
– in bezit van rijbewijs B
– woonachtig in de regio (of binnen 30 minuten op de werkplek kunnen zijn) is een pre

Tot de selectieprocedure behoort een medische aanstellingskeuring. Een assessment alsmede een antecedentenonderzoek kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Competenties

De kerncompetenties voor onze organisatie zijn: klantgerichtheid en samenwerken. Voor deze functie is hieraan toegevoegd: sensitiviteit, probleemanalyse, stressbestendigheid en besluitvaardigheid.

Arbeidsvoorwaarden

Bij deze functie hoort, afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring, een salaris van minimaal €  2.186,00 en maximaal € 3.593,00 bruto per maand (salarisschaal 8 of 9) op basis van 36 uur per week, exclusief onregelmatigheidstoeslag.

In eerste instantie word je -naar verwachting tot 1 januari 2018- gedetacheerd en daarna kom je in dienst bij de RAV. Wij staan open voor detachering vanuit je huidige werkgever. Als dat niet mogelijk is  word je via Driessen HRM gedetacheerd. Driessen verzorgt het werkgeverschap. Meer info wordt verstrekt tijdens het sollicitatiegesprek.Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.

Contactinfo

Als je vragen hebt kun je contact opnemen met Peter Jurriaans, operationeel manager, telefoonnummer: 035-6460840, aanwezig maandag tot en met donderdag. Schriftelijk reageren kan tot en met 2 oktober 2016, uitsluitend per e-mail, te richten aan vacatures@regiogv.nl

Voor meer informatie kijk op deze website en op www.regiogv.nl